Christiaan Huygensschool UTS / MTS te Rotterdam
dag- en avondschool hier in 't Technicon
Benthemstraat 15
Historie

Afdelingen en specialismen
Uurwerktechniek / horlogemaker /edelsteenkunde
Fijnmechanische techniek
Elektrotechniek / elektronica / informatica ICT
Optiek / optometrist /contactlensspecialist
Metaalkunde en Galvanotechniek , fotos, Reunie klas 1967 1993
Activiteiten, excursies, reunien
Schoolorkest

De historie van de Uurwerkmakersschool de Christiaan Huygensschool
UTS / MTS te Rotterdam. Met alle respect, ik moet eerst opmerken dat ik
lang niet alles weet betreffende deze school, maar het lijkt mij toch zinvol
dat, wat mij bekend is, vast te leggen. De oud-directeur E.P. de Hoog is
waarschijnlijk de motor geweest bij het begin van de C.H.S. Hij was de
persoon die omstreeks 1955 de schriftelijke cursus UURWERKMAKEN
geschreven heeft, waarschijnlijk met de hr. Baard. Het zal in die tijd
geweest zijn dat hij samen met een aantal collega's de
Uurwerkmakersvakschool opende aan de BLAAK, waar nu de bibliotheek
staat. Die collega's waren: de heer Tabbernée (adj. dir.) , mevrouw
Bogmans (adm.) en de 'gevreesde' heer Poiesz (conciërge); de docenten
zullen geweest zijn de hr. Schiermacher (uurwerktechniek), de hr.
Korteknie (natuurkunde), de hr.? , de hr.? Dezen waren allen betrokken bij
het opzetten en inrichten van de CHS. De school begon in wat wij nu
zouden noemen noodlokalen, een soort houten barakken opgezet in een
E-vorm, licht en gezellig. Al snel volgden de afdelingen Fijnmechanische
techniek, Elektronica en Optiek, rond 1968 volgde de afdeling
Metaalkunde & Galvanotechniek.
Er waren ook avondopleidingen: Meet en regeltechniek, Fijnmechanische techniek, Optometristenopleiding
en de Gezelopleiding. Het lerarenbestand was intussen uitgegroeid tot ruim 20 docenten. Het aardige in die
tijd, net na of rond 1968, was dat er dagelijks gezamenlijk gegeten werd, de directeuren, de administratie, de
conciërge en de docenten. Iedereen kende iedereen. Het leek en was één grote werkende familie, toch een
ieder met zijn eigen specialisme. Het was dus feitelijk dagelijks, tijdens de lunchpauze, overleggen
(vergaderen), wederzijds informeren. Natuurlijk waren er ook officiële vergaderingen over rapportcijfers,
voortgang en overgang.
De CHS groeide als kool; allerlei dependances werden in gebruik genomen en rond 1975 (wellicht eerder) is
dan ook het plan ontstaan om een eigen, nieuw schoolgebouw te laten bouwen. Mij werd dat voor het eerst
duidelijk toen ik samen met de heren de Hoog en Tabbernée bij een betonnen skelet ben wezen kijken en
waarbij door hen op de begane grond de plek werd aangewezen waar de afdeling metaalkunde gevestigd
zou worden. Het skelet werd later het HOFPLEIN-Scholencomplex. Een reusachtig gebouw van 8 etages van
ongeveer 200m. lang waarin een prachtige aula die toen nog speciaal bestemd was voor de CHS, een
bibliotheek en een verzameling van zeer specialistische opleidingen gevestigd werden. Ook werd er een
aparte sporttoren met zwembad gebouwd.
De oude CHS bezette 5 halve etages van het gebouw. Het moet rond 1985-1990 geweest zijn dat duidelijk
werd van bovenaf (de overheid), dat al die specialismen als opleidingen niet gewenst waren. In het bijzonder
de bezoekjes van de minister van Onderwijs destijds de heer van Kemenade en de Rotterdamse wethouder
van onderwijs de heer Simons hebben op mij de indruk achter gelaten dat ieder kind in oorsprong dezelfde
mogelijkheden heeft en als zij allemaal hetzelfde aangeboden krijgen, zij zich ook allemaal (een beetje)
afhankelijk van de hersens, tot hetzelfde zouden kunnen ontwikkelen.
foto google EARTH 3D
De directeur en oprichter E.P. de Hoog
Een citaat uit een jaaropeningsrede door de Directeur de Hoog is: "Het is mogelijk tegen de wind in te zeilen n.l. door te laveren" en
dat kon hij als de beste.
Al die specialismen waren niet nodig: een opleiding TECHNIEK als Middelbare- en Hogere opleiding zou
voldoende zijn. Deze gedachte is m.i. de oorsprong van de huidige (2010) 'middenschool' en de reusachtige
ROCs. De ROCs zouden met de docenten met hun specialistische kennis geld kunnen verdienen, hetgeen dus
ontaardde in allerlei specialistische cursussen. Naast het feit dat er florerende afdelingen waren, waren er ook
altijd afdelingen die feitelijk financieel ondersteund moesten worden; de afdelingen Uurwerktechniek en
Metaalkunde/Galvanotechniek hadden regelmatig jaren met minder dan 20 leerlingen per leerjaar. Er waren dan
ook afdelingen die naar verzelfstandiging streefden of die er naar streefden in het HBO opgenomen te worden.
Al met al bleek in de school het draagvlak groot genoeg om in een ROC op te willen gaan; persoonlijk was ik van
mening dat we zelfstandig moesten blijven, omdat ik vermoedde (voorzag) dat er slechts 1 opleiding over zou
blijven. Wel heb ik begrepen dat het oprichten van de ROCs het aantal wachtgelders drastisch heeft doen
afnemen. Jaarlijks werden de niet vast-aangestelde docenten ontslagen en weer opnieuw aangesteld als er
voldoende aanmeldingen van leerlingen waren. Of er ooit een balans is opgemaakt tussen de besparing door
minder wachtgelders, de meerkosten van de grotere overhead en de inkomsten die gegenereerd werden met
het geven van specialistische cursussen, is mij niet bekend. Feit is dat de CHS op ging in het ROC Zadkine, zo
groot dat men elkaar niet meer kende, de docenten de directeuren niet en omgekeerd. Een docent werd dus als
gereedschap multifunctioneel inzetbaar zonder dat de leidinggevende een conflict kon krijgen met dat wat hij niet
wist van betrokkene. Het gevolg was dat iedereen zijn les draaide, de een met meer inzet dan de ander om er
nog iets van te maken. De tijd heeft geleerd dat de CHS in z'n geheel als instituut voor bijzondere opleidingen
verloren is gegaan; her en der kom je nog wel restanten van de school tegen.
samengesteld door DC Witmer
Mocht U zich geroepen voelen een bijdrage te leveren stuur dan tekst en of foto's naar de beheerder van deze
site: Dirk Witmer; graag tekst als WORD-bijlagen foto's gewoon als plaatjes met onderstaande LINK.

Ook terechte wijzigingen op de tekst zijn welkom en aanvullingen.

Deze site is gemaakt m.b.v. "CoffeeCup Visual Site Designer" dus met beperkte mogelijkheden.